Διαβάστε τα βασικά σημεία του Α.Ν. 89/1967.
Ενημέρωση με τις πρόσφατες αλλαγές που έφερε ο νόμος 4605/2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4605/2019 – το οποίο τροποποιεί το άρθρο 1 του Α.Ν. 89/1967, αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα, με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 (Ά167), και μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις.

Κίνητρο για την ύπαρξη ή την έναρξη τέτοιων γραφείων είναι ο σταθερός και προ- εγκεκριμένος τρόπος φορολόγησής τους.

Επιχειρήσεις ή όμιλοι επιχειρήσεων μπορούν να επωφεληθούν από τις διατάξεις και να εξετάσουν την επιλογή που τους δίνεται να εγκαταστήσουν στην Ελλάδα ένα κέντρο παροχής διοικητικών υπηρεσιών “Shared Services Center”.


Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο pdf