greek-taxation-for-brain-gainTα τελευταία έτη και με δεδομένο το “brain drain” των προηγούμενων ετών, η νομοθετική φορολογική αρχή της χώρας έχει στοχεύσει με τρία υπο-άρθρα μέσα στον φορολογικό νόμο να δώσει κίνητρα για αναστροφή και επαναπατρισμό των ανθρώπων που είχαν φύγει στο εξωτερικό. Έτσι, με τα υπο-άρθρα 5Α, 5Β και 5Γ του Ν. 4172/2013, ο νομοθέτης βάζει κανόνες ευνοϊκής φορολόγησης σε φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Τα τρία υπο-άρθα είναι:

Άρθρο 5Α: Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Άρθρο 5Β: Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Άρθρο 5Γ: Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Αναλύοντας το άρθρο 5Γ του Ν.4172/2013
Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και της έκτακτης εισφοράς 
αλληλεγγύης για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματος…

Το φυσικό πρόσωπο που:

  1. δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα
  2. μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα,
  3. παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 12, που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα
  4. δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία.
  5. υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι θα εργαστεί αποκλειστικά για την πλήρωση νέων θέσεων εργασίας.
  6.  ενημερώνει την φορολογική αρχή με το κράτος στο οποίο είχε την φορολογική του κατοικία μέχρι την ημερομηνία της αίτησης

εάν συντρέχουν λοιπόν, όλα τα παραπάνω τότε το φυσικό πρόσωπο μετά από έγκριση της αρμόδιας φορολογικής αρχής υπάγεται σε φορολόγηση, όπως ορίζεται στην παρ. 2, για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτά στην Ελλάδα κατά την έννοια της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5. Δηλαδή, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματός του από μισθωτή εργασία που αποκτά στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος.  Τα παραπάνω μπορούν να ισχύουν για έως επτά (7) συναπτά φορολογικά έτη. Η αίτηση εξετάζεται εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της και εκδίδεται σχετική απόφαση, με την οποία η φορολογική αρχή εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα.

Με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου, δίνεται επίσης η δυνατότητα ένταξης στον παραπάνω τρόπο φορολόγησης σε όσα φυσικά πρόσωπα (που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις) θέλουν να κάνουν έναρξη επαγγέλματος  και να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Σε αυτή τη περίπτωση η ημερομηνία έναρξης εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ είναι αυτή που λογίζεται ως ανάληψη υπηρεσίας.

Στην φορολογική τους δήωση όσα πρόσωπα έχουν τελικά ενταχθεί στο παραπάνω καθεστώς 5Γ, θα δουν προ-συμπληρωμένα τα σχετικά “κουτάκια” “043” και “044” της φορολογικής τους δήλωσης στο έντυπο Ε1. Αυτό που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι συνήθως αυτά τα πρόσωπα που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία από το εξωτερικό έχουν επίσης περιουσιακά στοιχεία, είτε ακίνητα είτε καταθέσεις στο εξωτερικό, επομένως θα πρέπει να συμπληρωθούν ανάλογα και οι κωδικοί “029” – “030” της δήλωσης φορολογικού έτους 2022.

Το παραπάνω άρθρο, είναι το ένα από τα τρία συνολικά υπο-άρθρα του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), με τα οποία η Ελληνική φορολογική αρχή σκοπεύει να δώσει κίνητρα, να ανακόψει το “brain drain”. Πάντα όταν δίνονται φορολογικά κίνητρα είναι ένα θετικό βήμα, ίσως τα παραπάνω να αποτελέσουν την αρχή για ένα μελλοντικό Ελληνικό “brain gain”.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα, θα χαρούμε να επικοινωνήσουμε!


Το παρόν έντυπο περιέχει ενημερωτικές πληροφορίες γενικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ως μια ενδελεχής έρευνα η οποία να λειτουργήσει ως μοχλός λήψης αποφάσεων. Το λογιστικό γραφείο Lerounis δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί οποιοσδήποτε από τη χρήση αυτού του υλικού. Για συγκεκριμένα θέματα, εξατομικευμένες επιλογές και λύσεις θα πρέπει να υπάρχει πάντα η συμβουλή ενός επαγγελματία συμβούλου επιχειρήσεων. © 2023 | lerounis.gr

07/04/2023

Νίκος Λερούνης,

τ.Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής Α’ Τάξης
MSc Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και Λογιστική, ΕΚΠΑ
Μέλος: Ο.Ε.Ε. – Σ.Ο.Ε.Λ..