Παρεχόμενες Λογιστικές Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει λογιστική και φοροτεχνική διαχείριση και παρακολούθηση εταιρειών όλων των κατηγοριών αλλά και ιδιωτών, έχοντας εφοδιαστεί με όλα τα τεχνολογικά μέσα, αλλά και με εμπειρία από το 1987.

Αναλυτικότερα οι λογιστικές και οι φοροτεχνικές μας υπηρεσίες είναι:

Μηχανογραφική τήρηση και ενημέρωση βιβλίων απλογραφικού και διπλογραφικού συστήματος Κ.Φ.Α.Σ. όπως ισχύει από 1/1/13, (παλιάς Β’ και Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.). Έναρξη, διακοπή ή μεταβολή εταιρειών, όπως και διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων. (Περιοδική & εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. , προσωρινή και οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. , συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών κ.α.).

Φορολογική υποστήριξη εταιρειών (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., Κοινοπραξίες, Μη Κερδοσκοπικές και Σωματεία) όπως επίσης και ιδιωτών με ολοκληρωμένο φορολογικό σχεδιασμό.

Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε3, Ε9, Ε5, Φ10 και Φ12) και οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση προκύπτει για την εκάστοτε μορφή εταιρίας σε περίπτωση αλλαγής της φορολογικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Παροχή υπηρεσιών σχετική με μισθοδοσία, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα. Μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις. Προσλήψεις, συμβάσεις, αποχωρήσεις, απολύσεις. Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. όπως και ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Σύνταξη ισολογισμών και ανακοινώσεων Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., κτλ.

Εκτέλεση εργασιών όπως θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πληρωμές στο δημόσιο και οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει από την οικονομική λειτουργία της επιχείρησης.

Σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό ή φορολογικό έλεγχο το λογιστικό γραφείο lerounis.gr αναλαμβάνει την διεκπεραίωση του.